คำขวัญของ ประเทศอาเซียน คือ หนึ่งวิสัยทัศน์, หนึ่งเอกลักษณ์, หนึ่งประชาคม (One Vision, One Identity, One Community)
คนเก่งในรั้ว พ.ม.ส.
ข่าวสาร...ก้าวไกล...ยุคดิจิตอล

วันเยาวชนแห่งชาติ  ปี2557

ประวัติวันเยาวชนแห่งชาติ วันเยาวชนแห่งชาติได้เริ่มมีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2528 หลังจากที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล ดังนั้น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติกำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ แห่งราชวงค์จักรีถึงสองพระองค์ คือ "
***อ่านเพิ่มเติม***

สีประจำโรงเรียน : ฟ้า-ขาว
ปรัชญา : ความรู้ คู่คุณธรรม
คติพจน์ : คุณธรรมเด่น เน้นการศึกษา พัฒนาสังคม
คำขวัญ : รู้หน้าที่ มีจรรยา รักษาวินัย ใฝ่ศึกษา
โครงสร้างการบริหารงาน
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายอนุบาล
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายบริการ
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
มัธยม 6 รุ่น 3 / 2556
สาธุสาร ปีที่ 28 ฉบับที่ 75
สาธุสาร ปีที่ 27 ฉบับที่ 74
ปฏิทินกิจกรรมเดือน
 
สาระน่ารู้...นอกห้องเรียน
ซิสเตอร์ ดร.อรชร กิจทวี
ผู้อำนวยการ
ค่ายจิตอาสา มัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ หมู่บ้านพุถ่อง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วันที่ 2-4 ต.ค.57 พิธีมุฑิตาจิต  6 กันยายน 2557
สัมมนา การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล 6 กันยายน 2557 ฉลองพระนามมารีอาอุปถัมป์  5 กันยายน 2557
ทัศนศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 1-3
4 กันยายน 2557 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ทัศนศึกษา ระดับประถมศึกษา 4-6
4 กันยายน 2557 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ทัศนศึกษา ระดับประถมศึกษา 1-3
3 กันยายน 2557 ณ เขาดินวนา
ทัศนศึกษา ระดับอนุบาล 1-3
2 กันยายน 2557 ณ เขาดินวนา
พิธีต้อนรับพระธาตุ พระสันตะปาปาทั้ง 2 พระองค์ 19 สิงหาคม 2557