“หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม” “One Vision, One Identity, One Community”
ซิสเตอร์ ดร.อรชร กิจทวี
ผู้อำนวยการ
อัตลักษณ์ : รักเมตตา ศรัทธา
กล้าหาญ รอบคอบ มัธยัสถ์
เอกลักษณ์ : คุณธรรมจริยธรรม
ระเบียบวินัย สะอาด มารยาทงาม
สีประจำโรงเรียน : ฟ้า-ขาว
ปรัชญา : ความรู้ คู่คุณธรรม
คติพจน์ : คุณธรรมเด่น เน้นการศึกษา พัฒนาสังคม
คำขวัญ : รู้หน้าที่ มีจรรยา รักษาวินัย ใฝ่ศึกษา
โครงสร้างการบริหารงาน
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายอนุบาล
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายบริการ
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

กิจกรรมหล่อเทียน-แห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดช่องนนทรี ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559
เวทีประชาธิปไตย การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559 วันที่ 13 กรกฏาคม 2559
น้อมรำลึกถึง ผู้ก่อตั้งโรงเรียน คุณพ่อการ์โล เดลลาโตร์เร วันที่ 8 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมวันภาษาไทย และ วันสุนทรภู่ วันที่ 24 มิถุนายน 2559
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 16 มิถุนายน 2559
โครงการเสริมสร้างชีวิตใหม่หัวใจฟ้า-ขาว นักเรียนระดับชั้น ม.1ม.4 และนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1-2 และ ม.5-6 วันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559
กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 วันที่ 12 เมษายน 2559
รวมน้ำใจ พ.ม.ส.ครั้งที่ 26 ณ โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ วันที่ 12 มีนาคม 2559