คำขวัญของ ประเทศอาเซียน คือ หนึ่งวิสัยทัศน์, หนึ่งเอกลักษณ์, หนึ่งประชาคม (One Vision, One Identity, One Community)
ประกวดชุดแต่งกายตัวละคร พระอภัยมณี ในกิจกรรม วันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน 2558
ซิสเตอร์ ดร.อรชร กิจทวี
ผู้อำนวยการ
อัตลักษณ์ : รักเมตตา ศรัทธา
กล้าหาญ รอบคอบ มัธยัสถ์
เอกลักษณ์ : คุณธรรมจริยธรรม
ระเบียบวินัย สะอาด มารยาทงาม
สีประจำโรงเรียน : ฟ้า-ขาว
ปรัชญา : ความรู้ คู่คุณธรรม
คติพจน์ : คุณธรรมเด่น เน้นการศึกษา พัฒนาสังคม
คำขวัญ : รู้หน้าที่ มีจรรยา รักษาวินัย ใฝ่ศึกษา
โครงสร้างการบริหารงาน
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายอนุบาล
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายบริการ
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 
กิจกรรมวันสุนทรภู่...ครูกวีสี่แผ่นดิน ประกวดแต่งกายตัวละคร การแสดงละคร พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
และการแสดงจินตลีลา เพลงคำมั่นสัญญา วันที่ 26 มิถุนายน 2558

พิธี...วันไหว้ครู "ครูดีศรีแผ่นดิน สร้างศาสตร์ศิลป์จรรยา ทั่วหล้าน้อมบูชาครู" วันที่ 18 มิถุนายน 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ณ ห้องประชุม อาคารเดลลาโตร์เร วันที่ 16 มิถุนายน 2558
พิธีเปิดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2558 วันที่ 4 มิถุนายน 2558
ประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นอนุบาล 1-3 วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารยอแซฟ
ประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารยอแซฟ
ประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารยอแซฟ
พิธีมิสซาเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 "ดวงใจขอมอบถวายพระองค์" วันที่ 29 พฤษภาคม 2558