“หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม” “One Vision, One Identity, One Community”
ซิสเตอร์ ดร.อรชร กิจทวี
ผู้อำนวยการ
อัตลักษณ์ : รักเมตตา ศรัทธา
กล้าหาญ รอบคอบ มัธยัสถ์
เอกลักษณ์ : คุณธรรมจริยธรรม
ระเบียบวินัย สะอาด มารยาทงาม
สีประจำโรงเรียน : ฟ้า-ขาว
ปรัชญา : ความรู้ คู่คุณธรรม
คติพจน์ : คุณธรรมเด่น เน้นการศึกษา พัฒนาสังคม
คำขวัญ : รู้หน้าที่ มีจรรยา รักษาวินัย ใฝ่ศึกษา
โครงสร้างการบริหารงาน
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายอนุบาล
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายบริการ
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 
"วันทามารี ราชินีสวรรค์" พิธีฉลองเเม่พระองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน วันที่ 9 กันยายน 2558

ทัศนศึกษา การเรียนรู้นอกห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จังหวัดอยุธยาชมแหล่งเรียนรู้วัดพนัญเชิง วัดใหญ่ชัยมงคล ตลาดน้ำอโยธยา และศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา วันที่ 28 สิงหาคม 2558

ทัศนศึกษา การเรียนรู้นอกห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
วันที่ 26 สิงหาคม 2558

ทัศนศึกษา การเรียนรู้นอกห้องเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1-3 ซาฟารี Safari World วันที่ 25 สิงหาคม 2558
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ชมการแสดงละคร Science Show การจัดซุ้มให้ความรู้ การทดลองวิทยาศาสตร์
การประกวดชุดรีไซเคิล วันที่ 18 สิงหาคม 2558

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ชมชุดการแสดงระดับชั้นอนุบาล-มัธยม 6 มอบวุฒิบัตรแด่ "คุณแม่ดีเด่น" และนักเรียนที่ชนะเลิศ
การประกวดแต่งคำประพันธ์ วาดภาพระบายสี ฯลฯ วันที่ 10 สิงหาคม 2558

กิิจกรรม "สัปดาห์ห้องสมุด" ชมสาธิตการเล่านิทาน และการประกวดชุดแต่งกายประจำชาติอาเซียน
วันที่ 3 สิงหาคม 2558

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ชุดการแสดงลาวกระทบไม้ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดดอกไม้ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
พิธีรำลึกถึง คุณพ่อการ์โล เดลลาโตร์เร ผู้ก่อตั้งโรงเรียนและคณะภคินีพระราชินีมาเรีย วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
เวทีประชาธิปไตย การเลือกตั้งคณะกรรมการ สภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมวันสุนทรภู่...ครูกวีสี่แผ่นดิน ประกวดแต่งกายตัวละคร การแสดงละคร พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
และการแสดงจินตลีลา เพลงคำมั่นสัญญา วันที่ 26 มิถุนายน 2558

พิธี...วันไหว้ครู "ครูดีศรีแผ่นดิน สร้างศาสตร์ศิลป์จรรยา ทั่วหล้าน้อมบูชาครู" วันที่ 18 มิถุนายน 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ณ ห้องประชุม อาคารเดลลาโตร์เร วันที่ 16 มิถุนายน 2558
พิธีเปิดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2558 วันที่ 4 มิถุนายน 2558
ประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นอนุบาล 1-3 วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารยอแซฟ
ประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารยอแซฟ
ประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารยอแซฟ
พิธีมิสซาเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 "ดวงใจขอมอบถวายพระองค์" วันที่ 29 พฤษภาคม 2558