คำขวัญของ ประเทศอาเซียน คือ หนึ่งวิสัยทัศน์, หนึ่งเอกลักษณ์, หนึ่งประชาคม (One Vision, One Identity, One Community)
คนเก่งในรั้ว พ.ม.ส.
ข่าวสาร...ก้าวไกล...ยุคดิจิตอล

ฟุตบอลโลก 2014 เจ้าภาพประเทศ "บราซิล"

     การเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกของบราซิลในครั้งนี้ จะเป็นครั้งแรกในรอบ 36 ปีที่ฟุตบอลโลกกลับมาจัดที่ทวีปอเมริกาใต้อีกครั้ง หลังจากครั้งล่าสุดจัดขึ้นที่อาร์เจนติน่า ค.ศ. 1978 และเป็นครั้งแรกในรอบ 64 ปี ที่ฟุตบอลโลกจัดขึ้นที่บราซิล โดยครั้งแรกนั้นจัดเมื่อ ค.ศ. 1950  โดย ฟุตบอลโลก 2014 จะเริ่มเปิดสนามในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557

สโลแกน   All in One Rhythm เป็นสโลแกนอย่างเป็นทางการของฟุตบอลโลก 2014 มีความหมายว่า ทุกสิ่งทุกอย่างสอดคล้องกันเป็นหนึ่งเดียว

    มาสค็อต   มาสคอตที่ใช้ในการแข่งขันครั้งนี้เป็น ตัวนิ่ม ซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ในประเทศบราซิล มีชื่อว่า Fuleco ได้รับการโหวตถึงร้อยละ 48 ของผู้ที่ร่วมโหวตทั้งหมดจำนวน 1.7 ล้านคน รองลงมาคือ Zuzeco ร้อยละ 31 และ Amijubi ร้อยละ 21

สีประจำโรงเรียน : ฟ้า-ขาว
ปรัชญา : ความรู้ คู่คุณธรรม
คติพจน์ : คุณธรรมเด่น เน้นการศึกษา พัฒนาสังคม
คำขวัญ : รู้หน้าที่ มีจรรยา รักษาวินัย ใฝ่ศึกษา
โครงสร้างการบริหารงาน
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายอนุบาล
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายบริการ
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
มัธยม 6 รุ่น 3 / 2556
สาธุสาร ปีที่ 28 ฉบับที่ 75
สาธุสาร ปีที่ 27 ฉบับที่ 74
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม เดือนกรกฏาคม
วันที่ 1 - ตรวจเครื่องแบบ ทรงผม ความสะอาด
- โครงการห่วงใย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
- วันสถาปนาลูกเสือ
วันที่ 7 ประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษา
วันที่ 9 - กิจกรรมรำลึกถึงผู้ก่อตั้งโรงเรียน คุณพ่อการ์โล เดลลาโตร์เร
- กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา
วันที่ 10

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

วันที่ 11 - วันอาสาฬหบูชา
- ตัวแทนครู และสภานักเรียนนำเงิน เทียนไปถวายวัดที่ยากจนต่างจังหวัด
วันที่ 12 วันเข้าพรรษา
วันที่ 14 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
วันที่ 19 เรียนเสริมวันเสาร์
วันที่ 21 ประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษา
วันที่ 26 เรียนเสริมวันเสาร์
วันที่ 28 - ประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษา
- สารสัมพันธ์ (ปฐมวัย)
วันที่ 28-30 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกาษา 2557 อนุบาล ถึง ม.6
วันที่ 31 มอบรางวัลเด็กดีประจำเดือน
สาระน่ารู้...นอกห้องเรียน
ซิสเตอร์ ดร.อรชร กิจทวี
ผู้อำนวยการ