คำขวัญของ ประเทศอาเซียน คือ หนึ่งวิสัยทัศน์, หนึ่งเอกลักษณ์, หนึ่งประชาคม (One Vision, One Identity, One Community)
สีประจำโรงเรียน : ฟ้า-ขาว
ปรัชญา : ความรู้ คู่คุณธรรม
คำขวัญ : คุณธรรมเด่น เน้นการศึกษา พัฒนาสังคม
คติพจน์ : รู้หน้าที่ มีจรรยา รักษาวินัย ใฝ่ศึกษา
โครงสร้างการบริหารงาน
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายอนุบาล
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายบริการ
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
มัธยม 6 รุ่น 3 / 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาคเช้า เริ่มเรียน เวลา 8.30-12.00. รอบบ่าย เริ่มเรียน เวลา 13.00-15.00.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรม เดือนเมษายน
วันที่ 1-30 เริ่มเรียน Summer ภาคฤดูร้อน
วันที่ 7 หยุดเนื่่องในโอกาสวันหยุดชดเชยวันจักรี
วันที่ 14 หยุดเนื่องในวันสงกรานต์ และวันครอบครัว
เดือนพฤษภาคม
วันที่ 1-2 กิจกรรมค่ายฟ้า-ขาว สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยฒศึกษาปีที่ 1,4 และนักเรียนเข้าใหม่ ม.2,3,5,6
วันที่ 12 ครูจัดเตรียมห้องเรียนและห้องประกอบการต่างๆ
วันที่ 13 หยุดเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา
วันที่ 14 คณะกรรมการตรวจห้องเรียนและห้องประกอบการต่างๆ
วันที่ 15 ช่วงเช้าประชุมครูประจำเดือน ช่วงบ่ายประชุมตามฝ่ายต่างๆ
วันที่ 16 เปิดภาคเรียนที่ 1/2557
ซิสเตอร์ ดร.อรชร กิจทวี
ผู้อำนวยการ