คำขวัญของ ประเทศอาเซียน คือ หนึ่งวิสัยทัศน์, หนึ่งเอกลักษณ์, หนึ่งประชาคม (One Vision, One Identity, One Community)
คนเก่งในรั้ว พ.ม.ส.
ข่าวสาร...ก้าวไกล...ยุคดิจิตอล

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี2557

     สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติปี 2557 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความว่า "รักเรียน รู้งาน ถนอมบ้านเมืองไทย ร่วมใจสามัคคี คือลูกที่ดีของแม่"

สีประจำโรงเรียน : ฟ้า-ขาว
ปรัชญา : ความรู้ คู่คุณธรรม
คติพจน์ : คุณธรรมเด่น เน้นการศึกษา พัฒนาสังคม
คำขวัญ : รู้หน้าที่ มีจรรยา รักษาวินัย ใฝ่ศึกษา
โครงสร้างการบริหารงาน
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายอนุบาล
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายบริการ
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
มัธยม 6 รุ่น 3 / 2556
สาธุสาร ปีที่ 28 ฉบับที่ 75
สาธุสาร ปีที่ 27 ฉบับที่ 74
ปฏิทินกิจกรรมเดือน
 
สาระน่ารู้...นอกห้องเรียน
ซิสเตอร์ ดร.อรชร กิจทวี
ผู้อำนวยการ
พิธีต้อนรับพระธาตุ พระสันตะปาปาทั้ง 2 พระองค์ 19 สิงหาคม 2557