คำขวัญของ ประเทศอาเซียน คือ หนึ่งวิสัยทัศน์, หนึ่งเอกลักษณ์, หนึ่งประชาคม (One Vision, One Identity, One Community)
ประชาสัมพันธ์
 
สีประจำโรงเรียน : ฟ้า-ขาว
ปรัชญา : ความรู้ คู่คุณธรรม
คติพจน์ : คุณธรรมเด่น เน้นการศึกษา พัฒนาสังคม
คำขวัญ : รู้หน้าที่ มีจรรยา รักษาวินัย ใฝ่ศึกษา
โครงสร้างการบริหารงาน
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายอนุบาล
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายบริการ
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
มัธยม 6 รุ่น 3 / 2556
สาธุสาร ปีที่ 28 ฉบับที่ 75
สาธุสาร ปีที่ 27 ฉบับที่ 74
ปฏิทินกิจกรรมเดือน
 
สาระน่ารู้...นอกห้องเรียน
ซิสเตอร์ ดร.อรชร กิจทวี
ผู้อำนวยการ
 
  กิจกรรมรวมน้ำใจ พ.ม.ส. ครั้งที่25
กิจกรรมบัณทิตน้อย และ ม.6 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.1/1,ม.2/1,3/1
ปัจฉิม ม.6 รุ่น 4 อบรม รู้เท่าทัน สื่อ ภัยสังคม
พิธีมิสซาปิดภาคเรียน 57 ค่ายลูกเสือ บุรฉัตร ม.1-ม.3 ปี57
ถ่ายรายการ Kids Dessert ค่ายมารีย์สัมพันธ์ วันที่ 16-17 ม.ค. 58
กิจกรรมวันครูแห่งชาติ วันที่ 15 ม.ค.58 กิจกรรมกีฬาสี pms เกมส์ 2014 วันที่ 12-14 ม.ค.58
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 4 มกราคม 58 กิจกรรมฉลองปีใหม่(ครู) 25 ธ.ค.57
กิจกรรมคริสมาส์แฟร์ 22-24 ธ.ค.5 57 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 4 ธ.ค.57
ค่ายวิทย-คณิตศาสตร์ 57 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประถมศึกษาปีที่ 4-6 วันที่ 8 -9 พฤศจิกายน 2557 
กิจกรรมวันลอยกระทง อนุบาล ค่ายจิตอาสา ม.6 บางละมุง จ.ชลบุรี
ค่ายจิตอาสา ม.5 จ.สมุทสาคร อบรมครูในสังกัด หน้าที่พลเมือง
ค่ายจิตอาสา มัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ หมู่บ้านพุถ่อง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วันที่ 2-4 ต.ค.57 พิธีมุฑิตาจิต  6 กันยายน 2557
สัมมนา การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล 6 กันยายน 2557 ฉลองพระนามมารีอาอุปถัมป์  5 กันยายน 2557
ทัศนศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 1-3
4 กันยายน 2557 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ทัศนศึกษา ระดับประถมศึกษา 4-6
4 กันยายน 2557 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ทัศนศึกษา ระดับประถมศึกษา 1-3
3 กันยายน 2557 ณ เขาดินวนา
ทัศนศึกษา ระดับอนุบาล 1-3
2 กันยายน 2557 ณ เขาดินวนา
พิธีต้อนรับพระธาตุ พระสันตะปาปาทั้ง 2 พระองค์ 19 สิงหาคม 2557